news

Novas

Novas etiquetadas con supremo

Taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local das instalaciones de transporte de enerxía eléctrica, gas auga e hidrocarburos

O Tribunal Supremo ven de admitir a trámite varios recursos de casación plantexados por distintos Concellos, có gallo de matizar a validez conforme a Dereito das ordenanzas municipais reguladoras da taxa por ocupación do dominio público das empresas transportistas de subministracións, ante a resistencia persistente do Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León sobre a legalidade das mesmas. Toca agora pronunciarse sobre a motivación do MBR e o MBC, así como a validez do tipo de gravame do 5%.

Sentenza do Tribunal Supremo de 23/12/2013

Imposto sobre Actividades Económica. Exención por inicio de actividade. Procede a exención aínda cando a actividade se viñera desenvolvendo con anterioridade por outras empresas do grupo, salvo que poida acreditarse que existe unha sucesión na titularidade ou exercicio da actividade desenvolvida por outra sociedade.

Etiquetas: sentenza, supremo, IAE