services

Servizos

Que facemos

Norloc colabora coa Administración local no desenvolvemento das competencias que esta ten na aplicación dos seus tributos, concretamente no ámbito da Inspección e Comprobación tributarias, e fundamentalmente respecto daqueles tributos onde existe unha maior incidencia de fraude:

 • Imposto sobre Actividades Económicas
 • Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras
 • Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana
 • Taxas municipais

Tarefas desempeñadas

Norloc, baixo a supervisión e dirección da Administración contratante, colabora con esta mediante o asesoramento técnico e xurídico necesario durante todo o procedemento inspector ou de comprobación tributaria, incluíndo:

 • Solicitude de competencias e intermediación coa Axencia Tributaria
 • Asesoramento na elaboración ou modificación de ordenanzas
 • Asistencia técnica no desenvolvemento do Plan de Inspección
 • Asistencia xurídica na elaboración de documentos
 • Colaboración técnico-xurídica na tramitación do procedemento ata a finalización do mesmo, coas correspondentes actas/liquidacións
 • Asesoramento xurídico na tramitación do procedemento sancionador tributario
 • Asesoramento xurídico para a resolución de recursos en vía administrativa
 • Asistencia letrada en xuízo

Aplicación web

Noroeste Local S.L. dispón dun software propio e exclusivo, desenvolvido a medida conforme ás indicacións da dirección desta empresa, que permite realizar completamente calquera procedemento de inspección ou comprobación tributaria dentro dunha administración local.

 • Desenvolvemento de plans de inspección
 • Xeración automatizada de documentos
 • Control total dos traballo desenvolvidos
 • Autoavaliación da calidade do traballo
 • Previsións de resultados
Os nosos servizos tradúcense en beneficios para a Administración