news

Novas

Taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local das instalaciones de transporte de enerxía eléctrica, gas auga e hidrocarburos

O Tribunal Supremo ven de admitir a trámite varios recursos de casación plantexados por distintos Concellos, có gallo de matizar a validez conforme a Dereito das ordenanzas municipais reguladoras da taxa por ocupación do dominio público das empresas transportistas de subministracións, ante a resistencia persistente do Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León sobre a legalidade das mesmas. Toca agora pronunciarse sobre a motivación do MBR e o MBC, así como a validez do tipo de gravame do 5%.

Resolución TEAC de 25 de Muño de 2019

Dirímese ei os grandes establecementos que abrollaron nos últimos anos deben clasificarse no grupo 661 ou se, pola contra, poden cursar unha alta de comercio ao por menor por cada produto que vende.

Etiquetas: IAE

Sentenza do Xulgado do Contencioso-administrativo nº 1 de Santiago de Compostela de 28/01/2015

Seguindo a recente liña xurisprudencial doTSX de Galicia, ditouse esta importante sentenza a favor da Administración, no sentido de incluir na base impoñible doICIO todas aquelas instalacións e equipos consustanciais á obra e que serven para proveer á construcción de servizos esenciais para a súa habitabilidade ou utilización, e polo seu carácter necesario no funcionamento da instalación.

Etiquetas: sentenza, galicia, ICIO

Sentenza do Tribunal Supremo de 23/12/2013

Imposto sobre Actividades Económica. Exención por inicio de actividade. Procede a exención aínda cando a actividade se viñera desenvolvendo con anterioridade por outras empresas do grupo, salvo que poida acreditarse que existe unha sucesión na titularidade ou exercicio da actividade desenvolvida por outra sociedade.

Etiquetas: sentenza, supremo, IAE