Apoiando á Administración Pública

Coñeza todos os servizos de Norloc

Optimizando os seus recursos

Beneficios para a Administración

Servizos

Norloc está enfocada ó ámbito da Inspección e Comprobación tributarias.

Prestamos colaboración xurídica e técnica ás administracións públicas no ámbito do procedemento inspector e de comprobación tributaria.

Beneficios para a Administración

As tarefas desempeñadas por Norloc, así como o seu método de traballo, permiten á Administración obter resultados directos en termos de recadación. Isto tradúcese nunha optimización dos resultados e a mellora da súa imaxe.

Se non ingresa, Norloc non cobra

A facturación de Norloc vén determinada por unha porcentaxe do importe das liquidacións derivadas das actas de inspección ou do procedemento de comprobación e sancionador.

Somos Norloc

Norloc é a unión de profesionais experimentados do Dereito e a Enxeñería.

Constitúen un equipo capaz de ofrecer solucións técnico-xurídicas, ante a crecente demanda de Concellos e Deputacións Provinciais de colaboración técnica para a optimización dos seus recursos tributarios.

Empresa certificada